7-Eleven x WeWa 簽賬優惠

即日起至2023年10月10日,安信EarnMORE或WeWa信用卡客戶成功於OmyCard手機應用程式登記並憑安信EarnMORE或WeWa信用卡於全線7-Eleven香港店舖,單一簽賬滿HK$30可享HK$10現金回贈!全線店舖適用,想賺回贈?7-Eleven梗有一間喺左近!

註:

 1. 每位持卡人於整個推廣期内最多可享HK$20現金回贈。
 2. 名額有限,先到先得,額滿即止。
「7-Eleven x WeWa簽賬優惠」條款及細則

 1. 「7-Eleven x WeWa簽賬優惠」(「本推廣」)只適用於持有有效之安信信貸有限公司(「安信」) 發出的EarnMORE信用卡或WeWa信用卡(「合資格信用卡」)之持卡人 (「持卡人」)。
 2. 本推廣之推廣期為2023年9月6日至2023年10月10日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
 3. 持卡人必須於推廣期內於OmyCard手機應用程式 (「手機程式」)登記及以其合資格信用卡於7-Eleven(「商戶」)之香港店舖簽賬,方可享有本推廣優惠。 即使持卡人持有多於一張有效之合資格信用卡,持卡人於推廣期內只須於手機程式登記一次。
 4. 於推廣期內,持卡人以其持有之任何一張合資格信用卡於商戶之香港店舖單筆合資格簽賬滿HK$30,該筆合資格簽賬可獲HK$10現金回贈。
 5. 本推廣之名額為30,000個,名額有限,先到先得,額滿即止。
 6. 合資格簽賬指於推廣期內以合資格信用卡於商戶之香港店舖消費的零售簽賬,但不包括以下類別之簽賬交易:分單簽賬交易、經由OmyCard 手機應用程式、雲閃付APP及Apple Pay以外之流動支付平台的簽賬交易、未入賬/取消/退款/退回/偽造之交易、所有未經授權之交易及安信及商戶不時決定之其他類別交易(「合資格簽賬」)。
 7. 於整個推廣期內,每位持卡人最多可享HK$20現金回贈。
 8. 持卡人於本推廣所獲享的現金回贈將於2023年11月30日或之前存入持卡人於推廣期內簽賬最高金額之合資格信用卡賬戶內。現金回贈存入時其信用卡戶口須仍然生效及信貸狀況良好。現金回贈不可轉贈、轉讓、退換或兌換現金。
 9. 所有獲享的現金回贈之簽賬必須於推廣期內交易及於2023年10月17日或之前入賬。
 10. 持卡人必須保留所有合資格簽賬之存根正本或正式交易紀錄。如有任何爭議,安信保留隨時要求持卡人提供合資格簽賬存根正本及/或其他文件/證據的權利,以便安信作進一步核實。
 11. 所有合資格簽賬被取消或退回將不會獲得本推廣的現金回贈。持卡人獲取現金回贈獎賞後,如用作計算現金回贈獎賞之合資格簽賬被取消或退回,安信有權從有關信用卡戶口扣除該簽賬可獲贈之現金回贈獎賞而毋須另行通知。
 12. 安信及商戶保留隨時取消本推廣及/或修改有關條款及細則之權利而毋須另行通知。如有任何爭議,安信及商戶保留最終決定權。
 13. 持卡人明白及接納如有關產品及/或服務並非由安信提供。安信對一切與各項產品及/或服務有關之責任概不承擔。所有與其產品及服務相關之責任(包括但不限於其質素及供應量)均由商戶及/或相關生產商承擔。
 14. 除持卡人、商戶及安信外,任何人均無權根據香港法例第 623 章《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條款或享有任何條款中的利益。
 15. 中英文版本如有歧異,概以英文版本為準。

dl-box
如未能從Google Play安裝或更新,請按此

未有卡?出卡送$200回贈